Sprawy do Spółki można zgłaszać w dowolnej formie: osobiście, pisemnie, faksem, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Reklamacje dotyczące ilości i jakości usług oraz wysokości należności za usługę, sporządzone wyłącznie w formie pisemnej, można złożyć w siedzibie Spółki lub przesłać listem poleconym.

Pisma przyjmowane są w sekretariacie Spółki.

Spółka rozpatruje reklamację i powiadamia Odbiorcę o sposobie jej załatwienia w terminie do 30 dni od udokumentowanej daty wpływu. Pozostałe sprawy, o ile nie ustalono inaczej, rozpatrywane są na bieżąco w kolejności ich wpływów, nie później niż w ciągu miesiąca od daty otrzymania przez Spółkę.

Dane teleadresowe:
Telefony centrali:
77 415 55 85
77 415 54 32

Zgłaszanie awarii po godz. 15:00
- tel. kom. 660459448

Telefony wewnętrzne:

Sekretariat - 20

Prezes Zarządu - 22
Dyrektor ds. technicznych - 21
Dyrektor ds. finansowych - 24
Windykacja - 25
Dział Techniczny - 28
Zaopatrzenie - 29
Oczyszczalnia ścieków - 26
Dział Zbytu - 27


Fax: 77 415 55 85 lub 77 415 54 32
Adres e-mail: grodwik@grodwik.pl


KASA czynna w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00

Osoby upoważnione do kontaktów z Odbioracami:

1.     Violetta Jeleń - Dział Zbytu - tel. 77 415 55 85 w. 27

Adres e-mail: dz_zbytu@grodwik.pl

upoważniona do kontaktów w sprawach:
- zawierania i rozwiązywania umów na dostawę wody i/lub odbiór ścieków,
- przyjmowania zgłoszeń o stanach wodomierzy,
- prognoz zużycia wody,
- korekt prognoz zużycia,
- wystawiania faktur za wodę i/lub ścieki, za opróżnianie szamb.

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7:00 – 15:00

 

2.     Magda Pilichiewicz - Dział Zbytu - tel. 77 415 55 85 w. 27

Adres e-mail: m.pilichiewicz@grodwik.pl

upoważniona do kontaktów w sprawach:
- zawierania i rozwiązywania umów na dostawę wody i/lub odbiór ścieków,
- przyjmowania zgłoszeń o stanach wodomierzy,
- prognoz zużycia wody,
- korekt prognoz zużycia,
- wystawiania faktur za wodę i/lub ścieki, za opróżnianie szamb.

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7:00 – 15:00


3.   Zbigniew Kubański - Dział Techniczny - tel. 77 415 55 85 w. 28 kom. 604423638

Adres e-mail: dz_techn@grodwik.pl


upoważniony do kontaktów w sprawach:
- warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do zewnętrznej sieci wod.-kan.,
- uzgadniania projektów,
- zlecania wykonania prac,
- zlecenia wynajmu sprzętu,
- odbiorów technicznych,
- montażu wodomierzy (głównych, podliczników i odliczników),
- jakości wody dostarczanej Odbiorcom,
- zgłoszeń o przystąpieniu do wykonania podłączenia do sieci wod.-kan..

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7:00 – 15:00

 

4.    Monika Daszkiewicz – Dział Księgowości – tel.  77 415 55 85 w. 25

Adres e-mail: m.daszkiewicz@grodwik.pl

Adres e-mail w sprawach dotyczących windykacji: windykacja@grodwik.pl

upoważniona do kontaktów w sprawach:
- obsługi płatności,
- informacji o bieżących rachunkach i płatnościach,
- upomnienia,
- windykacja należności.

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7:00 – 15:00

 

5.    Jacek Kaflowski – Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Adres e-mail: iod@grodwik.pl

Upoważniony do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych.

Sekretariat
Sekretariat
 do góry