Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Grodkowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

                                    

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Grodkowskim informują , że przetwarzają dane osobowe.  Szczegóły dotyczące przetwarzania  danych osobowych znajdują się w poniższej Klauzuli informacyjnej.

 

          I.  Administrator danych osobowych:

Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tarnowie Grodkowskim, Tarnów Grodkowski 46D, 49-200 Grodków.

Dane kontaktowe w sprawach ochrony danych osobowych, w tym dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych osobowych są dostępne w zakładce kontakt na stronie www.grodwik.pl oraz pod adresem iod@grodwik.pl.

 

          II.  Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 • w celu wykonania i na podstawie zawartej umowy na świadczone przez Spółkę usługi dotyczącej ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z roku 2017 poz. 328 z późn. zm.);  (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 

 • w celu wykonania ciążących na GRODWiK obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie wystawiania i przechowywania faktur i dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej prawem;  dane te będą  wykorzystywane  przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

 

 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym  interesem GRODWiK (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 

 • na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu dla jakiego zgoda została wyrażona (art 6 ust 1 lit. a RODO)

 

           III.  Odbiorcy danych

 Dane osobowe mogą być udostępniane m.in. następującym podmiotom:

 • podmiotom świadczącym na rzecz GRODWiK na podstawie zawartej umowy : usługi serwisowe, doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową czy rachunkową, w tym także kancelariom prawnym w celu dochodzenia naszych należności na drodze postępowania sądowego

ewentualnego dochodzenia naszych należności,

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (np. banki) w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz,
 • Burmistrzowi Grodkowa,
 • Powiatowemu Inspektorowi Sanitarno-Epidemiologicznemu przy zamiarze odcięcia dostawy wody
 • Podmiotom umocowanym z mocy przepisów ustawy

 

          IV.  Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

GRODWiK nie przekazuje danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

          V.  Okres przechowywania danych

 1. Dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowywane są  przez okres przygotowania i realizacji umowy oraz do zakończenia świadczenia usługi, w tym także przez czas, niezbędny do dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy  
 2. Dane pozyskane w związku z zawarciem umowy  GRODWiK przetwarza do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

 

          VI. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz o zasadach podejmowania tych decyzji, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą:

 

 1. Dane odczytu stanu wodomierzy mogę być pobierane w sposób automatyczny.
 2. Przysługuje Państwu prawo wniesienia reklamacji i zakwestionowania prawidłowości odczytu.

 

          VII.  Przysługujące Państwu uprawnienie do :

a)       dostępu do swoich danych oraz  otrzymania ich kopii,

b)       sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c)       usunięcia danych,

d)       ograniczenia przetwarzania,

e)       sprzeciwu,

f)        przenoszenia danych,

g)       wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważasz, że twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa – skargę możesz wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

          VIII.  Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie  danych osobowych  jest warunkiem  zawarcia i realizacji umowy na świadczone przez Spółkę  usługi.

 

Bliższych informacji w sprawie można uzyskać w siedzibie GRODWiK Sp. z o.o. w budynku administracyjnym mieszczącym się pod adresem: Tarnów Grodkowski 46D, 49-200 Grodków, tel. 77 4155585.

 do góry