Na terenie gminy Grodków działają Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. z siedzibą w Tarnowie Grodkowskim. Skrót firmy: GRODWiK Spółka z o. o.
Firma powstała w listopadzie 1992 roku w celu realizacji jednego z zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

GRODWiK jest w 100% własnością komunalną.
Firma świadczy odpłatne usługi w zakresie poboru i dostawy wody oraz oczyszczania i odprowadzania ścieków dla osób fizycznych i prawnych.
Terenem działania firmy jest wyłącznie miejsko-wiejska gmina Grodków.
Eksploatacja sieci i obiektów wodno-ściekowych przez firmę GRODWiK nastąpiła poprzez nieodpłatne przekazywanie przez gminę sieci wodno-kanalizacyjnych na własność Spółki w formie aportu rzeczowego.

Spółka GRODWiK prowadzi eksploatację trzech ujęć wody wraz ze stacjami uzdatniania w miejscowościach: Grodków, Gnojna, Strzegów na bazie ujęć podziemnych oraz oczyszczalnię ścieków mechaniczno-biologiczną z podwyższonym usuwaniem związków biogennych zlokalizowaną w Tarnowie Grodkowskim.
Spółka GRODWiK eksploatuje sieci wodociągowe i dostarcza wodę do 36 miejscowości gminy Grodków oraz do Starego Grodkowa w Gminie Skoroszyce i dwóch posesji w Radowicach Gmina Pakosławice.
Do oczyszczalni ścieków poprzez układ sieci kanalizacyjnej przyjmowane są ścieki z miejscowości Grodków, Tarnów Grodkowski, Gnojna, Lubcz, Jeszkotle, Nowa Wieś Mała, Strzegów, Jędrzejów, Starowice Dolne, Wójtowice, Gola Grodkowska, Lipowa, Przylesie Dolne, Wierzbnik, Kolnica, Młodoszowice, Bąków, Wojsław, Polana, Żelazna, Osiek Grodkowski i Kopice.
Istnieje również możliwość przyjmowania ścieków z szamb do punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim.


Status prawny

Oznaczenie formy prawnej: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma, pod którą spóła działa: Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
Skrót: GRODWiK sp. z o. o.
Oznaczenie Sądu Rejestrowego: Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy
Numer KRS: 0000072747
Numer NIP: 753-000-07-96
Numer REGON: 530587733
PKD: 37.00.Z, 36.00.Z
Siedziba spółki: Tarnów Grodkowski 46d
Adres korespondencyjny Tarnów Grodkowski 46d, 49-200 Grodków
Certyfikat Rzetelności

Organa spółki

Organem uprawnionym do reprezentowania spółki jest jednoosobowy Zarząd w osobie :

Tomasza Zemana - Prezesa Zarządu 

oraz

Marek Dziuba - Dyrektor ds. Technicznych - Prokurent

Beata Grzybowska - Ciach - Dyrektor ds. Finansowych - Prokurent

 
Organem nadzoru jest 3 osobowa Rada Nadzorcza w osobach:
Tadeusz Rutkiewicz - Przewodniczący
Piotr Kwaśniak - Sekretarz
Krzysztof Jakubów - Członek

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w osobie Burmistrza, którym jest Miłosz Krok.

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy spółki wynosi: 37 173 000,00

Udziały posiadane przez wspólnika - 74 346 udziałów (100%) posiada Gmina Grodków

Kompetencje organów spółki są zgodne z ustawą z dnia 15 września 2000 roku ksh. (Dz. U. 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami), umową spółki GRODW i K.

Tryb działania


Spółka "GRODW i K" prowadzi swoją działalność m. in. w oparciu o:


 1. Ustawę z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.),
 2. Ustawę z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.),
 3. Ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.),
 4. Umowę spółki - akt notarialny Repetytorium nr 2968/1922 z 28 września 1992 roku,
 5. Decyzję Zarządu Miejskiego w Grodkowie nr GT.II.7033/1/02 z dnia 22 lipca 2002 roku w sprawie udzielenia zezwolenia Spółce na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
 6. Regulamin Rady Nadzorczej Spółki przyjęty uchwałą Zgromadzenia Wspólników,
 7. Regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
Przedmiot działalności

Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest:

 1. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - 37.00.Z
 2. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody - 36.00.Z


Ponadto realizuje zlecenia odpłatne w zakresie:

 1. Budowy sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
 2. Czyszczenia sieci kanalizacyjnej za pomocą sprzętu specjalistycznego SCK - 3z
 3. Usuwania awarii na sieci wodno-kanalizacyjnej
 4. Montażu wodomierzy
 5. Wynajmowaniu sprzętu: koparki, agregaty prądotwórcze, zagęszczarki
 6. Opróżniania szamb
 7. Utrzymanie czystości dróg i chodników na terenie miasta

 

Zatrudnienie

Na dzień 31 grudnia 2023 roku w spółce GRODWiK zatrudnionych jest łącznie 35 osób.

Regulamin dostarczania wody

Uchwała nr XXVII/237/21 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 23 czerwca 2021r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Grodków.

Wejscie
Wejscie
Biura
Biura
Budynek Administracyjny
Budynek Administracyjny
Oczyszczalnia
Oczyszczalnia
Oczyszczalnia
Oczyszczalnia
Oczyszczalnia
Oczyszczalnia
 do góry