Deklaracja dostępności

strony podmiotowej - bip.grodwik.pl

Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.grodwik.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016-03-18

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-07-04

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe i inne ułatwienia

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona internetowa spełnia wymagania WCAG 2.0.

Na stronie dostępna jest wersja kontrastowa.

Na stronie internetowej dostępna jest opcja czytająca.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Marcin Łucyszyn, adres poczty elektronicznej: dostepnosc.cyfrowa@grodwik.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 77 415 55 85. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać;

dane osoby zgłaszającej żądanie,
wskazanie, o którą stronę internetową i element strony lub aplikację mobilną chodzi oraz
sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

GRODWiK Sp. z o.o. zrealizuje żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, GRODWiK Sp. z o.o. niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie będzie możliwe, GRODWiK Sp. z o.o. może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy GRODWiK Sp. z o.o. odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna budynku biurowego Grodkowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Budynek biurowy GRODWiK Sp. z o.o. znajduje się w Tarnowie Grodkowskim 46D, 49-200 Grodków.

W budynku mieszczą się biura:

Prezesa Zarządu GRODWiK Sp. z o.o.

Biuro Dyrektora ds. Technicznych, Biuro Dyrektora ds. Finansowych, Sekretariat-Kasa ,Biuro działu Księgowości, Biuro działu Kadr, Biuro działu Windykacji, Biuro działu Technicznego, Biuro działu Zbytu, Biuro działu Inwestycji, Biuro działu Informatyki, Dyspozytornia Oczyszczalni Ścieków. Wszystkie biura mieszczą się na parterze.

Dojście do budynku:

W budynku znajduje się główne wejście, na wprost od parkingu przed terenem GRODWiK Sp. z o.o.

Dojście piesze po chodniku od parkingu przed bramą wjazdową na teren GRODWiK Sp. z o.o. do głównego wejścia do budynku biurowego, bez przeszkód.

Dojazd do budynku:

Dojazd do siedziby GRODWiK Sp. z o.o. prowadzi droga asfaltową i oznaczony jest na przeciw budynku nr 46A w Tarnowie Grodkowskim.

Miejsca parkingowe:

Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe, bez wyznaczonej strefy dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do budynku:

Wejście do budynku znajduje się na poziomie chodnika. Drzwi posiadają poszerzenia, ale nie są w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych na wózkach.

Obsługa interesantów

Bezpośrednio obok furtki wejściowej znajduje się dzwonek przywoławczy, dla osób z trudnościami w poruszaniu się. Po przywołaniu, wyznaczony pracownik pomoże w załatwieniu sprawy. Obsługa interesantów odbywa się w holu głównym budynku przez wyznaczonych pracowników. W budynku nie ma pięter i schodów, wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze.

Do budynku można wchodzić z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma wyznaczonego asystenta dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Pętla indukcyjna

W budynku nie ma pętli indukcyjnej oraz nie działa tłumacz języka migowego. Brak oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym na tablicy informacyjnej w holu głównym budynku.

Toalety

W budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami.

 do góry