b1

Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

oczyszczalnia2

Oczyszczalnia Ścieków w Tarnowie Grodkowskim

suw gnojna

SUW Gnojna

oczyszczalnia

Oczyszczalnia Ścieków w Tarnowie Grodkowskim

 

 

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej - GRODWIK 2018

 

 


OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

 

Oczyszczalnia w Tarnowie Grodkowskim to obiekt typu A2O pracujący na bazie osadu czynnego. Do oczyszczalni trafiają ścieki z miejscowości; Grodków, Tarnów Grodkowski, Gnojna, Wierzbnik, Bąków, Gola Grodkowska, Jeszkotle, Jędrzejów, Lipowa, Lubcz, Nowa Wieś Mała, Przylesie Dolne, Starowice Dolne, Wojsław, Żelazna, Młodoszowice, Polana, Strzegów, Wójtowice, Kolnica, Osiek Grodkowski. Może ona oczyścić do 3 750 m3 na dobę. Ścieki po spełnieniu warunków dla równoważnej liczby mieszkańców równej 22 500  odprowadzone są do Grodkowskiej Strugi.

 

SCHEMAT BLOKOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 

 

 

 

OCZYSZCZANIE MECHANICZNE

 

Budynek Krat - Proces oczyszczania zaczyna się od zatrzymania na kracie mechanicznej schodkowej części pływających i wleczonych o rozmiarach większych, niż prześwit kraty, która współpracuje z podajnikiem odwadniającym skratki do około 40% s.m.. Awaryjnie została zamontowana krata ręczną o prześwicie 7mm.

 • Do pracy normalnej przeznaczona jest automatyczna krata schodkowa typu OZ-E/400/6 produkcji

EKO-CELKON, oraz podajnik odwadniający PH – 200.

 • Do pracy awaryjnej przewidziano kanał wyposażony w kratę ręczną TKR - 900/45°.

Piaskownik z separatorem i płuczką piasku - Dalszym etapem jest oddzielenie od ścieków zanieczyszczeń mineralnych w postaci piasku lub o zbliżonym charakterze, które odbywa się w piaskowniku, wydzielony piasek oczyszczony jest z części biologicznej w płucze piasku.

 • Obiekt stanowi piaskownik dwukomo­ro­wy o przekroju tra­pezowym i szerokości komory 1,5 m. Pojemność każdej z komór wynosi 120 m3, każda z nich może pracować niezależnie. Wyposażone są w Zgarniacze linowe piasku typu ZL-1500, producent Sabkur-Bio Sp. z o.o. . W lejach  zainstalowane są pompy zatapialne  typu AMAREX NF65-170/032YLGH-128 oraz dyfuzory talerzowe do wzruszenia pulpy piasku
 • Płuczka produkcji PWP Katowice typu PP-250 oczyszcza wydzielony piasek z części biologicznej i podajnikiem ślimakowym odprowadza do kontenera.

Osadnik wstępny - Następnie poprzez pompownię ścieki doprowadzane są do osadnika wstępnego o przepływie poziomym, którego zadaniem jest sedymentacja zawiesiny oraz flotacja części pływających.

 • Oczyszczalnia wyposażona jest w dwa osadniki prostokątne o wymiarach L=32m, B=6m, Hcz=3m, typu OWS-6 o pojemności 420 m3 każdy, ze zgarniaczami powierzchniowo-den­nymi typu ZPP-6000 producent Sabkur-Bio Sp. z o.o. .

 

 

OCZYSZCZANIE BIOLOGICZNE

 

 

Reaktor Biologiczny Wielofunkcyjny - Z osadnika wstępnego ścieki doprowadzane są do reaktora biologicznego - wielofunkcyjny (ob. 5.0) składającego się z komór defosfatacji, denitryfikacji oraz komory przemiennej. W pierwszej kolejności ścieki doprowadzone są do komory defosfatacji, do której doprowadzony jest również osad recyrkulowany. Po przez stworzenie strefy beztlenowej ma miejsce przygotowanie do biologicznego usuwania fosforu. Bakterie uwalniają zmagazynowany w komórkach fosfor, aby następnie przebywając w części tlenowej przyjąć jego zwiększoną ilość. Kolejno ścieki doprowadzone są do komory denitryfikacji z wydzieloną komorą przemienną. Komora przemienna jest komorą defosfatacji, która w sytuacjach awaryjnych pełni rolę komory nitryfikacji. Do komory denitryfikacji recyrkulowany jest osad z reaktora biologicznego składającego się z dwóch komór nitryfikacji (ob.5.1). Osad recyrkulowany z komór nitryfikacji zawiera azotany, węgiel organiczny wykorzystywany jako źródło energii pochodzi z dopływających ścieków z komory defosfatacji. W komorze denitryfikacji, w warunkach niedoboru tlenu następuje proces biologicznego usuwania związków azotowych, polegający na biochemicznej redukcji azotanów do azotu gazowego, z jednoczesnym utlenianiem związków organicznych, które są dostarczycielami węgla. Do utrzymania osadu czynnego w zawieszeniu, w części beztlenowej oraz komorze przemiennej wykorzystano mieszadła zanurzalne.

 • Komora defosfatacji ma pojemność 200 m3, ścieki doprowadzone są korytem, do którego tłoczony jest również osad recyrkulowany z osadników radialnych. W komorze tej zamontowano jedno mieszadło typu AMAMIX C3236/26 UDG.
 • Komora denitryfikacji ma pojemność 1 950 m3 , z której wydzielono komorę alternatywną o pojemności 600 m3. W komorze tej zamontowano 10 mieszadeł typu AMAMIX C3236/26 UDG, z których 3 znajdują się w komorze alternatywnej. Komora alternatywna wykorzystywana jest wyłącznie w sytuacjach awaryjnych, gdy zachodzi potrzeba wspomożenia lub wyłączenia reaktora tlenowego. W tym celu na jej dnie zamontowane zostały ruszta napowietrzające z dyfuzorów membranowo rurowych (144 szt.).

Reaktor Biologiczny Nitryfikacji - Następnie zawartość komory denitryfikacji przepływa do kolejnego reaktora biologicznego – komór nitryfikacji (ob.5.1), gdzie w warunkach tlenowych zachodzi proces rozkładu związków organicznych z równoczesną nitryfikacją amoniaku do azotanów. W celu dostarczenia do komory nitryfikacji oraz do komory przemiennej niezbędnej ilości tlenu zainstalowany jest w niej układ napowietrzania, do którego doprowadza powietrze ze stacji dmuchaw. Po oczyszczeniu mieszanina ścieków i osadu czynnego wypływa z Komór nitryfikacji, i trafia do studzienki zbiorczej gdzie dawkowany jest reagent celem usunięcia pozostałego w ściekach fosforu na drodze defosfatacji chemicznej. W czasie przepływu ścieków z komory biologicznej do osadnika wtórnego następuje wymieszanie reagenta ze ściekami i wytrącenie się fosforu w postaci zawiesiny.

 • Jest to dwukomorowy reaktor biologiczny, w którym znajdują się komory nitryfikacji o kubaturze łącznej 1900 m3 i wymiarach 6 m szerokości, 32 m długości i 5,2 m głębokości całkowitej (czynna 4,7 m). Nowy blok podzielony jest na dwa mogące pracować niezależnie reaktory. Do komór ścieki z reaktora beztlenowego (ob. 5.0) doprowadzone są dwoma osobnymi przewodami o średnicy dn 500 mm, odprowadzone są po przeciwnych stronach przez przelewy regulowane. W części wylotowej komór na dnie reaktora zainstalowano po jednej pompie typu KRTK 200-316/46 VG-S do recyrkulacji wewnętrznej które tłoczą ścieki do komory denitryfikacji (ob. 5.0). W każdej komorze zainstalowano ruszt napowietrzający, składający się z 102 dyfuzorów membranowo-rurowych.

Osadniki Wtórne Radialne - W osadnikach wtórnych w wyniku sedymentacji następuje oddzielenie osadu czynnego od ścieków sklarowanych. Osad z lejów osadników wtórnych doprowadzany jest do pompowni osadu i tłoczony do komory defosfatacji. Nadmiar osadu kierowany jest do komory czerpalnej pompowni osadu, skąd razem z osadem wstępnym z osadników wstępnych tłoczony jest do komór fermentacyjnych.

 • W oczyszczalni funkcjonują dwa osadniki radialne o średnicy 20,0m, głębokości czynnej
  Hcz=2,5m i pojemności 720m3 każdy. W osadnikach zamontowane są zgarniacze radialne typu ZRC20 producent Sabkur-Bio Sp. z o.o. .
 • W pompowni osadów zamontowane są pompy:
  • osadu surowego i nadmiernego typu Sewabloc F 065-250G H 132 S (1+1),
  • osadu recyrkulowanego typu Sewabloc K 065-250G H 112 M (2+1).

 

 

 

GOSPODARKA OSADOWA

 

Otwarte Komory Fermentacyjne - Komory fermentacyjne przeznaczone są do beztlenowej stabilizacji osadów wstępnych i nadmiernych tj. optymalnej redukcji substancji organicznych, redukcji uwodnienia i poprawy podatności na odwadnianie. Osad przed jego przetłoczeniem do stacji mechanicznego odwadniania i higienizacji poddawany jest w komorach mieszaniu w celu jego ujednolicenia. Osad odpływa grawitacyjnie do stacji mechanicznego odwadniania i higienizacji osadów, do pompy na wirówkę. Ciecz nad-osa­dowa odprowadzana jest do kanalizacji technologicznej i włączona przed pias­kownik.

 

 • Na terenie oczyszczalni znajdują się dwie otwarte komory fermentacyjne o średnicy 30,0m, głębo­kości czynnej 6,0m i pojemności czynnej 4240m3 każda.
 • Po dwa mieszadła typu Amaprop V 208-1000/234 YRG

 

Stacja Mechanicznego Odwadniania i Higienizacji Osadów Ściekowych - Proces odwadniania przefermentowanych osadów ściekowych prowadzi się poprzez zagęszczanie mechaniczne, w którym wykorzystuje się wytworzone sztucznie siły odśrodkowe wytworzone przez wirówkę dekantacyjną, przy jednoczesnym kondycjonowaniu związków organicznych (polielektrolity anionowe, niejonowe, kationowe) co zapewnia optymalne  warunki odwadniania. Po zagęszczeniu osady poddawane są higienizacji poprzez wapnowanie. Ciecz powstała w tracie odwadniania odprowadzana jest do kanalizacji technologicznej i włączona przed pias­kownik.

 

 • Układ odwadniania; Macerator - ABM 10I, Pompa podawy osadu- NM045, Wirówka dekantacyjna - Aldec G2-45, Stacja polielektrolitu - POLY E/A3/1/P-E
 • Układ higienizacji; Silos na wapno - SW 21m3, Podajnik wapna, Mieszalnik wapna - MSW 2,6/7, Podajnik osadu, Podajnik osadu po higienizacji.

 

Plac Składowy Osadu - Ze względu na konieczność czasowego składowania osadów przed ich zagospodarowaniem oczyszczalnia łącznie dysponuje czterema sektorami częściowo zadaszonymi przystosowanymi do tego celu. Pozostałe dwa sektory traktuje się jako awaryjne miejsce składowania osadów.

 

 • Obiekty mają posadowienie płytkie, na podkładzie betonowym i podsypce z pospółki, wyposażone są w odwadnianie linowe z polimerobetonu, z odprowadzaniem odcieków do kanalizacji. Powierzchnia składowania 1360 m2.

 

 

👁 A+ A-
pełny HTML | wersja mobilna
[X]

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.