Poprzednio obowiązująca taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Grodków, zatwierdzona przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, dacyzją nr WR.RET.070.225.2018.JW w dniu 15 maja 2018 r. Taryfa obowiązywała od dnia 15 czerwca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.

 

 TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ    
           
Oznaczenie grupy Opis taryfowej grupy odbiorców Cena [ w zł/m³] Stawka opłaty abonamentowej 
netto brutto netto brutto
W1 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę niekorzystający jednocześnie z usług  z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego w sposób tradycyjny 3,10 3,35 14,59 15,76
W2 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług  z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego w sposób tradycyjny 3,10 3,35 8,50 9,18
W3 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług  z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego w sposób radiowy 3,10 3,35 8,29 8,95
W4 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę niekorzystający jednocześnie z usług  z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, w  sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego w sposób tradycyjny 3,10 3,35 26,59 28,72
W5 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług  z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, w sześciomiesięcznym  okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego w sposób tradycyjny 3,10 3,35 20,50 22,14
W6 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług  z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, w sześciomiesięcznym  okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego w sposób radiowy 3,10 3,35 20,29 21,91
W7 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę niekorzystający jednocześnie z usług  z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani w  sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym,  na podstawie przeciętnych norm zużycia wody  3,10 3,35 19,69 21,27
W8 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług  z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, w sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie na podstawie przeciętnych norm zużycia wody  3,10 3,35 17,05 18,41
W9 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę niekorzystający jednocześnie z usług  z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków w budynkach wielolokalowych w  sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego w sposób tradycyjny 3,10 3,35 10,98 11,86
W10 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług  z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków w budynkach wielolokalowych w sześciomiesięcznym  okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego w sposób tradycyjny 3,10 3,35 6,10 6,59
W11 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług  z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków pobierających wodę do celów farmaceutyczno-spożywczych w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego w sposób tradycyjny 3,14 3,39 8,50 9,18
W12 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę niekorzystający jednocześnie z usług  z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierających wodę na pozostałe cele w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego w sposób tradycyjny 3,17 3,42 14,59 15,76
W13 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług  z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierających wodę na pozostałe cele w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego w sposób tradycyjny 3,17 3,42 8,50 9,18
W14 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług  z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierających wodę na pozostałe cele w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym ,rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego w sposób radiowy 3,17 3,42 8,29 8,95
W15 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług  z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierających wodę na pozostałe cele w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody  3,17 3,42 5,05 5,45
W16 Woda do zasilania fontann i na cele p-poż, woda do zraszania ulic i publicznych terenów zielonych  3,17 3,42 - -
           
           
 TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW    
           
Oznaczenie grupy Opis taryfowej grupy odbiorców Cena [ w zł/m³] Stawka opłaty abonamentowej 
netto brutto netto brutto
K1 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków niekorzystający jednocześnie z usług  z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego w sposób tradycyjny 8,11 8,76 15,07 16,28
K2 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków będący jednocześnie odbiorcami usług  z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego w sposób tradycyjny 8,11 8,76 8,98 9,70
K3 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków będący jednocześnie odbiorcami usług  z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego w sposób radiowy 8,11 8,76 8,77 9,47
K4 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków niekorzystający jednocześnie z usług  z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego w sposób tradycyjny 8,11 8,76 29,47 31,83
K5 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków będący jednocześnie odbiorcami usług  z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego w sposób tradycyjny 8,11 8,76 23,38 25,25
K6 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków będący jednocześnie odbiorcami usług  z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego w sposób radiowy 8,11 8,76 23,17 25,02
K7 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków będący jednocześnie odbiorcami usług  z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody  8,11 8,76 5,53 5,97
K8 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków niekorzystający jednocześnie z usług  z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w w sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody  8,11 8,76 22,57 24,38
K9 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków będący jednocześnie odbiorcami usług  z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody  8,11 8,76 19,93 21,52
K10 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków będący jednocześnie odbiorcami usług  z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w budynkach wielolokalowych w  sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego w sposób tradycyjny 8,11 8,76 6,10 6,59

 

Wskazane w taryfie ceny i opłaty w wartości brutto zawierają w sobie podatek od towarów i usług w wysokości 8%.

Załączniki:
 do góry